/
Info Covid-19

Covid-19

Informacje związane z Covid-19

Komunikat Centrum Edukacji Artystycznej

Komunikat Centrum Edukacji Artystycznej w sprawie planowanych zmian w pracy szkół artystycznych w kontekście ogłoszonych przez Rząd w dniu 23 października 2020 r. obostrzeń związanych z epidemią COVID-19

23 października 2020
[źródło: CEA]
Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Artystycznych
Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie informuje, że w związku z zakomunikowaniem przez Pana Premiera w dniu dzisiejszym (23 października 2020 r.) ustanowienia czerwonej strefy epidemicznej na terenie całego kraju oraz wprowadzenia dodatkowych działań związanych z przeciwdziałaniem rozszerzania się epidemii wirusa Sars-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19, Centrum Edukacji Artystycznej w porozumieniu z Departamentem Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej, biorąc pod uwagę rekomendacje i decyzje podjęte przez Rząd, zawnioskowało o ograniczenie funkcjonowania wszystkich typów publicznych i niepublicznych szkół artystycznych w okresie od dnia 26 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r. poprzez wprowadzenie realizowania w tych szkołach zajęć edukacyjnych artystycznych i ogólnokształcących z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, czyli w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.).
Powyższe ograniczenie nie będzie obejmowało szkół artystycznych realizujących także kształcenie ogólne w zakresie klas I–III szkoły podstawowej, które mają realizować zajęcia w szkole.
Jednocześnie należy pamiętać, że zachowany w mocy zostanie § 2b ust. 4 rozporządzenia, zgodnie z którym, w przypadku gdy dane zajęcia nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dyrektor danej szkoły ma możliwość ustalenia innego sposobu realizowania tych zajęć.
Centrum pragnie podkreślić, że wskazane rozwiązania na obecnym etapie stanowią jedynie propozycję regulacji w powyższym zakresie. Ostateczny kształt ogłoszonych przez Rząd regulacji będzie wynikał z wprowadzonych w tym zakresie zmian legislacyjnych w przepisach regulujących szczególne postępowanie w okresie epidemii COVID-19.
Biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia uczniom szkół artystycznych możliwe najbardziej bezpiecznych warunków kształcenia w obecnym okresie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i decyzjom Rządu, Centrum zaleca niezwłoczne wdrożenie przez szkoły działań zmierzających do zorganizowania i wprowadzenia omówionych powyżej rozwiązań i systemów kształcenia w poszczególnych typach szkół artystycznych.
O ostatecznym kształcie regulacji w odniesieniu do szkół artystycznych Centrum poinformuje oddzielnym komunikatem. [źródło: CEA]

Regulamin zajęć zdalnych

Regulamin pracy NiepubIicznego Liceum Sztuk Plastycznych Villa Arte w Piotrkowie Trybunalskim obowiązujący w trakcie zdalnego nauczania od 26 października 2020 roku do odwołania.

1. Wszystkie zajęcia będą odbywać się według planu zdalnego nauczania w czasie 45 minut, w tym czasie może się także odbywać 15 minutowa konsultacja z nauczycielem.

2. Za pośrednictwem poczty e-mail będą przesyłane przez nauczycieli pliki dla uczniów z potrzebnymi do zajęć materiałami, a także pozyskiwane wszelkie informacje zwrotne. W razie wystąpienia problemów w komunikacji e-mail dopuszcza się kontakt telefoniczny bądź za pośrednictwem komunikatora messenger.

3. W tymczasowo obowiązującym dzienniku, wykonanym na wzór dziennika tradycyjnego, prowadzonym w formie elektronicznej odnotowywane są tematy zajęć, oraz obecność uczniów. lnformację do dziennika na bieżąco przesyłają nauczyciele na elektroniczną pocztę szkoły.

4. Wychowawcy klas kontaktują się z uczniami, nauczycielami i dyrekcją w sprawach organizacyjnych, pośredniczą w kontaktach z rodzicami.

5. Nauczanie zdalne może być prowadzone ze szkoły, ale także na prośbę nauczyciela z innego miejsca, w którym prowadzący ma dostęp do komputera.

6. Nauczyciele prowadzą zajęcia z uczniami za pośrednictwem aplikacji Skype Conference lub Zoom.

7. Nauczyciele, uczniowie i ich opiekunowie zobowiązani są do regularnego zapoznawania się z materiałami z poczty elektronicznej.

8. Jeśli nauczyciel przebywa na zwolnieniu lekarskim, nie prowadzi zajęć. Ustalane jest wówczas zastępstwo.

9. W razie możliwości, za zgodą dyrektora będzie dostępna także konsultacja stacjonarna.

10. Regulamin będzie podlegał modyfikacjom, podążającym za zmianami pojawiającymi się w odgórnych wytycznych.