/
Zasady rekrutacji

Rekrutacja

Zasady rekrutacji do szkoły

1.Do klasy pierwszej Liceum Plastycznego może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 17 lat;

2.Kandydaci składają wniosek o przyjęcie z dołączonym zaświadczeniem o uczęszczaniu do klasy ósmej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie od lekarza POZ o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w liceum plastycznym;

3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie podlegają konsultacji, na której zobowiązani są przedstawić do wglądu (w dniu egzaminu z rysunku i malarstwa – przed jego rozpoczęciem) od 5 do 20 prac plastycznych w dowolnej technice i dowolnym formacie;

4. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego, który przeprowadza się z przedmiotów artystycznych i obejmuje on:
a) egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej,
b) egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych

Wyniki egzaminów wstępnych ogłaszane są w ciągu tygodnia po zakończeniu egzaminów, natomiast lista przyjętych do szkoły – w terminie wg harmonogramu rekrutacji do NLSP Villa Arte w Piotrkowie Trybunalskim;
29 czerwca 2022 r. do godz. 15. 00 kandydat zobowiązany jest przedłożyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty.